REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU

PRZEZ Impreza w plenerze

I  Informacje umieszczone w serwisie https://imprezawplenerze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

1. Wynajem oferowanego sprzętu (namioty, wyposażenie namiotów, akcesoria imprezowe i dodatkowe sprzęty) prowadzimy tylko do celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań, które mogą narazić sprzęt na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie.

2. Wypożyczający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz pkt 2.), oraz do ochrony go przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Jak również do zapewnienia i przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

3. Wypożyczający jest zawsze instruowany ustnie przez ekipę montażową w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

4. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim, korzystającym z przedmiotów najmu, instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętego sprzętu.

5. Warunkiem przekazania sprzętu Odbierającemu jest uiszczenie przez niego kaucji w wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie Wypożyczenia-Przekazania. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest formą zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Kaucja podlega zwrotowi po: całkowitym rozliczeniu Umowy Wypożyczenia-Przekazania, zapłaty za wypożyczenie sprzętu, uregulowaniu ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób. Wypożyczający może odstąpić od kaucji w uzasadnionych przypadkach ustalając indywidualnie z Najemcą.

6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt od momentu przekazania go, do momentu zwrotu przedstawicielowi Przekazującego.

7. Zabronione jest:

-naklejanie jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić ślady na wynajmowanym sprzęcie

-używanie namiotów do zadaszenia grill’a oraz stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy

-używanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem

8. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub jego utraty, Wypożyczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przekazującego o takim zdarzeniu.

9. Szkody, za jakie Wypożyczający zostanie obciążony:

koszty dodatkowego czyszczenia sprzętu (w przypadku wykraczającym poza normalny stopień zużycia, zabrudzenia – zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia)

uszkodzenia sprzętu (pogięcie, połamanie elementów, rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji bądź jakiekolwiek zmiany w strukturze)

zagubienia, bądź kradzieży sprzętu lub jego elementów

Tyczy się to uszkodzeń spowodowanych przez Wypożyczającego, jak również działaniem osób trzecich, niezwiązanych z Wynajmującym.

10. Wynajem sprzętu prowadzimy tylko z własnym transportem i montażem.

11. Transport stanowi koszt dodatkowy, doliczany do kosztu wynajmu.

12. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia i miejsca dowozu.

13. Wynajem obejmuje montaż i demontaż na poziomie ‘0’- bez wnoszenia po schodach, na równym podłożu, przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu.

14. Montaż na terenie nierównym nie zawsze jest możliwy, dlatego Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Przekazującego o wszelkich utrudnieniach (uskoki, krawężniki, różnice poziomów oraz wszelkich innych przeszkodach). W takim przypadku może zaistnieć konieczność oględzin miejsca montażu.

15. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wydłuża standardowy czas montażu może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat, bądź anulacją zamówienia z winy Wynajmującego.

16. Podczas montażu i demontażu konieczna jest osoba reprezentująca Wynajmującego, wskazana podczas składania zamówienia. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wynajmującego w trybie natychmiastowym.

17. Wszystkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, należy zgłaszać ekipie montażowej podczas montażu. Wszelkie uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

18. Wypożyczający akceptuje fakt, że montaż może zostać opóźniony, lub całkowicie odwołany, jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu (np. wiatr o sile pow. 40km/h.) W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.

19. Wszystkie zamówienia powinny być składane drogą pisemną (e-mailową).

20. Ustalenia ustne/telefoniczne muszą być potwierdzone drogą pisemną (e-mailową) pod rygorem nieważności.

21. Rezerwacje powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem.

22. Rezerwacja sprzętu powinna zawierać miejsce, dokładny termin, datę i godzinę wypożyczenia, oraz zwrotu.

23. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki, w wysokości 50% zamówienia brutto, na podstawie faktury proforma.24. Potwierdzeniem rezerwacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty, za zamówienie, przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury Proforma VAT (forma potwierdzenia rezerwacji może ulec zmianie po wcześniejszych ustaleniach, w terminach odroczonych rezerwacji pobieramy zaliczkę w celu rezerwacji sprzętu w okresie późniejszym. Pozostała kwota płacona jest wówczas przy dostawie sprzętu).

25. Forma potwierdzenia rezerwacji może ulec zmianie, tylko po wcześniejszych ustaleniach.

26. Brak wpłaty zaliczki może anulować rezerwację i kończy ważność oferty.

27. Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

28. Pozostała kwota wpłacana jest najpóźniej przy dowozie, przed montażem sprzętu.

29. W przypadku rezygnacji z zamówienia, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

30. Odbierający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Przekazujący będzie mógł wystąpić na drodze sądowej ze wszelkimi roszczeniami dotyczącymi wypożyczonego Sprzętu, a w szczególności o zwrot Sprzętu, rozliczeniem odszkodowania za Sprzęt, a także rozliczeniem związanym z wynajmem sprzętu, w momencie niedopełnienia wszystkich zobowiązań przez Odbierającego.

31. Dostarczany sprzęt Odbierającemu jest w pełni sprawny technicznie i zachowuje pełną funkcjonalność zgodnie z jego przeznaczeniem. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za straty Najemcy (brak możliwości wykonania lub utrudnienia w wykonaniu zlecenia przez Najemcę, utrata domniemanych korzyści itp.) wynikłe z powodu nieprzewidzianych awarii technicznych wypożyczanego sprzętu (urządzenia chłodnicze, grzewcze i inne). Jednocześnie wypożyczający deklaruje, w miarę istniejących możliwości, naprawę lub wymianę urządzenia na sprawne.

34.Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, który ustalany jest między stronami. Możliwe jest wydłużenie czasu wypożyczenia sprzętu, tylko za zgodą Przekazującego. Za wydłużenie wypożyczenia, bez zgody Przekazującego, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

35. Sprzęt powinien zostać zwrócony Przekazującemu natychmiast po ustaniu (wygaśnięciu, rozwiązaniu) Umowy Wypożyczenia-Przekazania, chyba, że Przekazujący wcześniej wezwie do jego zwrotu z uzasadnionych powodów.

II Dodatkowe świadczenia:

Wypożyczający może w miarę możliwości wykonać na zlecenie Odbiorcy szereg usług dodatkowych, nie objętych umową i nie przewidzianych w planie wynajmu, z których Najemca może skorzystać w trakcie wykonywania usługi, a Najemca oświadcza, że rozumie pojęcie zakresu usług dodatkowych i akceptuje ich ceny:

· dowóz sprzętu dodatkowo zamówionego przez Nabywcę, a nie ujętego w umowie,

· wykonanie planu ustawienia sprzętu, pomiary miejsca ustawienia, doradztwo,

· dodatkowy montaż lub demontaż sprzętu,

· dodatkowe przewieszanie lub podwieszanie

· umieszczanie, zawieszanie dekoracji,

· wszelkie zmiany w planie ustawienia sprzętu dokonywane w trakcie montażu, nie ujęte i nie zgłoszone wcześniej.

III W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy Wypożyczenia-Przekazania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z powyższą Umową jest sąd właściwy dla siedziby Przekazującego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 Styczeń 2017r. i stanowi integralny załącznik do każdej Umowy Wypożyczenia-Przekazania.