Regulamin „Noclegów Po Drodze”

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz organizacji imprez.

2. Gości pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00.

4. Goście pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

7. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc

8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

9. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.

10. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik usług pensjonatu”. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.

11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

12. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej. W godzinach podczas, których nie funkcjonuje wejście główne, zobowiązuje się gości do korzystania z „wejścia nocnego” do pensjonatu.

13. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

17. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

18. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówione usługi.

20. W obiekcie zabronione jest:

– zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,

– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa

– zakłócanie spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo może odmówić dalszego świadczenia usług z natychmiastowym skutkiem, bez zwrotu poniesionych kosztów,

– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

– gotowanie/przyrządzanie uciążliwych zapachowo produktów spożywczych.

23. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

– obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych..

24. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych (tysiąc złotych).

25. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

28. Świadczymy usługi z najwyższą starannością, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

29. Regulamin pensjonatu oraz świadczonych usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.noclegipodrodze.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 lipca 2014r.